Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnancov > Čo je dobré vedieť > Poznajte svoje silné stránky

Poznajte svoje silné stránky

Personálny konzultanti Work Service pracujú s viac ako 100 000 uchádzačmi o zamestnanie ročne. Pomáhajú im rozvinúť ich schopnosti a nájsť zmysluplné zamestnanie. Pracujú s ľuďmi z rôznych spoločenských vrstiev vrátane študentov, čerstvých absolventov, seniorov a skúsených profesionálov hľadajúcich nové kariérne možnosti.

Skôr, ako začnete hľadať prácu, musíte vedieť, čo ponúkate! Túto príručku sme vytvorili preto, aby Vám pomohla nájsť Vaše silné stránky – tie, ktoré Vás odlišujú od ostatných uchádzačov o zamestnanie a urobia Vás jedinečnými v očiach potenciálneho zamestnávateľa. Nasledujúce cvičenia Vám pomôžu nájsť Vaše silné stránky a rozvinúť Váš potenciál tak, aby ste mohli realizovať svoje profesijné ciele! Začnime!

Aké sú moje schopnosti?

Presné a objektívne posúdenie silných stránok je náročným umením. Predtým, než sa zameriate na hľadanie zamestnania a prichystáte si pôsobivý životopis, potrebujete vedieť, čo presne môžete potenciálnemu zamestnávateľovi ponúknuť a do akej miery sa to zhoduje s Vašimi profesijnými cieľmi. V opačnom prípade môžete poslať desiatky žiadostí, ktoré podceňujú Vašu kvalifikáciu a kompetencie. Plytváte časom aj časom náborových pracovníkov a vytúžený výsledok sa nedostaví. To môže byť veľmi nemotivujúce a frustrujúce. Preto je nutné si uvedomiť, aké schopnosti máte a do akej miery sú rozvinuté.

Pozrime sa na typický príklad. Naše hypotetické zamestnanie vyžaduje výbornú angličtinu slovom aj písmom. Miesto toho, aby ste využili on-line test zdarma alebo stupeň, ktorý ste skutočne dosiahli pri jazykovom vzdelávaní, sebaisto prehlasujete, že tejto požiadavke vyhovujete. Predstavte si svoje prekvapenie, keď náborový pracovník počas pohovoru náhle prejde do angličtiny. Budete schopný pokračovať v konverzácii na úrovni, ktorú ste uviedli vo svojom životopise? Ak nie, okamžite strácate dôveryhodnosť a pravdepodobne aj šancu zamestnanie získať. Keby ste snáď pri pohovore nepodstúpili jazykový test a zamestnanie získali, Vaše jazykové schopnosti nakoniec aj tak budú podrobené skúške. Čo sa stane, keď Vás nadriadený požiada aby ste si zúčastnili stretnutia so zahraničnými klientmi v angličtine, a Vaše jazykové schopnosti nebudú dostačujúce? Váš zamestnávateľ zistí, že ste mu poskytli zavádzajúce informácie a zneužili jeho dôveru. Spoločnosť kvôli Vám tiež môže prísť o zákazku! V motivačnom liste môžete úprimne priznať tento nedostatok a tiež navrhnúť spôsob, ako sa s tým chcete vysporiadať. Napríklad: „V súčasnej dobe moja schopnosť komunikovať v anglickom jazyku nezodpovedá schopnosti čítania a porozumenia. Som si istý, že mi moje vlohy pre štúdium jazyka a pokročilý kurz, ktorý navštevujem, umožnia dosiahnuť požadovanej úrovne behom 3 mesiacov.” Môžete tiež podceniť Vašu skutočnú jazykovú úroveň a znížiť tak šancu na pohovor a získanie zamestnania. Ponaučte sa, využite test a skutočné výsledky spolu s plánmi na zlepšenie uveďte vo svojej žiadosti.

Je dôležité, aby ste svoje schopnosti posudzovali výhradne na základe faktov a nie osobných dojmov. Existuje mnoho on-line a iných testov, ktoré objektívne merajú schopnosti v celej rade oblastí. Tieto zahŕňajú jazyky, technické znalosti a ďalšie dôležité oblasti, ale tiež ťažko merateľné kategórie ako kreativita, tímová práca, nezávislosť, intra - personálna schopnosť a podobne. Tieto psychotesty môžu odhaliť, že by ste radšej pracovali v tíme než samostatne. Potom sa môžete zamerať na zamestnania, ktoré budú zodpovedať ako Vašim schopnostiam, taj aj osobnosti. Poznanie seba samého pomôže Vášmu zamestnávateľovi poznať Vaše pravé ja aj Vaše schopnosti.

Rovnako cenná je tiež analýza Vašich vlastných skúseností a úspechov v profesijnom aj osobnom živote. Nebojte sa opýtať priateľov, príbuzných a spolupracovníkov čo si myslia o Vašich slabých stránkach. Ich úprimná rada a konštruktívna kritika sú pri zvažovaní Vašich možností veľmi cenné.

Kto som?

Mnohí z nás vchádzajú na cestu kariéry prvými váhavými krokmi bez predchádzajúceho zmapovania vlastných silných stránok alebo jasnej predstavy kadiaľ sa dostať ku svojmu profesijnému cieľu. Ak budete vedieť kam sa chcete dostať, a poznať svoje silné stránky, dostanete sa na mapu úspechu.

Uvedomenie si a posilnenie silných stránok a zlepšovanie slabých stránok z Vás činí lepší „produkt” k predaju budúcemu zamestnávateľovi. Ak si nie ste sami vedomý svojich schopností, ako presvedčíte zamestnávateľa aby Vás najal? Vydajme sa na cestu sebapoznania prostredníctvom niekoľkých cvičení. Začnime SWOT analýzou.

CVIČENIE 1

Základom SWOT je tabuľka pre zapísaní silných stránok (Strengths), slabých stránok (Weaknesses), príležitostí ((Opportunities) a hrozieb (Threats), ktorým čelíte. To Vám umožní vyzdvihnúť Vaše silné stránky, vysporiadať sa s nedostatkami a využiť všetky vhodné príležitosti.

Pozrime sa, čo sa dá zistiť vyplnením nižšie uvedenej tabuľky. Uvádzame tu vzorové otázky k zamysleniu. Vaša SWOT analýza je však jedinečná a Vy sami sa musíte zamyslieť nad svojimi silnými a slabými stránkami, príležitosťami a hrozbami.

 Silné stránky (Strengths)

 Slabé stránky (Weaknesses)

 • Čo môžete budúcemu zamestnávateľovi povedať o svojich schopnostiach, certifikátoch, vzdelaní a konexiách v odbore?
 • V čom vynikáte a ste lepší než Vaši kolegovia?
 • Viete nadväzovať kontakty? Poznáte sa s vplyvnými ľuďmi
 • Aké máte vlastnosti? Ste vodcovský typ alebo tímový hráč?
 • Čo ľudia považujú za Vašu silnú stránku?
 • Na ktoré Vaše osobné a profesijné úspechy ste najviac pyšný?
 • Vymenujte úlohy, ktorým sa vyhýbate pretože sa obávate, že ich dobre nezvládnete.
 • Čo ľudia považujú za Vašu najslabšiu stránku?
 • Dosiahli ste vzdelanie a máte skúsenosti, ktoré Vám zaistia zamestnanie o ktoré sa usilujete? Pokiaľ nie, kde je Vaša najväčšia slabina?
 • Vymenujte svoje zlozvyky. Ste dochvíľny? Dokážete sa aj v strese ovládať? Bráni Vám prílišné zameranie sa na detaily dokončiť prácu včas? Buďte úplne úprimný!Majú ľudia v odbore lepšie osobné vlastnosti, ktoré im umožňujú uspieť v danej profesii? Napríklad riadenie projektov? Verejné vystupovanie?
 • Majú ľudia v odbore lepšie osobné vlastnosti, ktoré im umožňujú uspieť v danej profesii? Napríklad riadenie projektov? Verejné vystupovanie?
   
 • Ktoré osobné nedostatky obmedzujú Váš úspech?

 Príležitosti (Opportunities)

 Hrozby (Threats)

 • Hľadáte zamestnanie v rozvíjajúcej sa oblasti? Ako môžete využiť súčasného trhového rastu?
 • Ste súčasťou aktívnej profesijnej siete, ktorá Vás informuje o pracovných príležitostiach?
 • Aké trendy sledujete na miestnom trhu? Prichádzajú nové spoločnosti alebo sa pôvodné rozrastajú?
 • Existuje vo Vašom obore diera na trhu? Je napríklad tradičný marketing vytláčaný potrebou sociálneho marketingu?
 • Môže niektorá z Vašich slabých stránok byť hrozbou? Napríklad nedôvera vo vlastné prezentačné schopnosti znemožňujúce zamestnanie v predaji?
 • Akým prekážkam teraz čelíte v práci či pri hľadaní zamestnania?
 • Mení sa Váš obor alebo požiadavky na zamestnancov v odbore?
 • Predstavujú zmeny v technológiách riziko straty zamestnania pretože Váš obor bude zastaraný?

 

 

 

 

PRÍKLAD OSOBNEJ SWOT ANALÝZY

Pozrite sa na SWOT analýzu Petra, čerstvého absolventa IT zo slovenskej univerzity. 

 Silné stránky (Strengths)

 Slabé stránky (Weaknesses)

 • Absolvoval som s nadpriemernými výsledkami.
 • Mal som niekoľko dočasných zamestnaní.
 • Mal som úspešnú prax v malej spoločnosti zavádzajúcej program pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) na centrálu a regionálne pobočky.
 • V prípade potreby som ochotný dokončiť konkrétne úlohy bez dozoru.
 • Som časove veľmi flexibilný.
 • Som príliš technicky zameraný, nie každý zdieľa moje nadšenie pre technológiu.
 • Nemám trpezlivosť s ľuďmi, ktorí nerozumejú technológii.
 • Nevyhovuje mi pevná pracovná doba.
 • Dávam prednosť 100% osobnej zodpovednosti za určitú úlohu pred zodpovednosťou za výsledok skupinového projektu.
 • Zle zvládam vzájomne si konkurujúce požiadavky, rád sa sústredím na jednu úlohu tak, aby som prácu urobil poriadne.
 • Nie som marketingovo kreatívny. 

 Príležitosti (Opportunities)

 Hrozby (Threats)

 • IT je v súčasnosti vzrastajúca oblasť.
 • Existujú dostupnejšie IT a softwarové riešenia pre menšie, rozvíjajúce sa spoločnosti.
 • Väčšinu mojich vrstovníkov láka prestíž a istota zamestnania vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Zamestnanie v malej spoločnosti znamená nepatrne menšiu konkurenciu.
 • Moje schopnosti v použití flash aplikácií pre mobilné telefóny môžu byť zastarané, pretože táto platforma už nie je podporovaná.
 • Univerzity chrlí veľké množstvo absolventov IT; ekonomický pokles môže spôsobiť zvýšenie nezamestnanosti.
 • Technológie sa stále menia a je ťažké udržať s nimi krok.

Vzorový záver

Po dokončení SWOT analýzy si Peter uvedomil niekoľko nepríjemných skutočností. Existujú desiatky veľkých nadnárodných spoločností najímajúcich absolventov IT, ale sa v podnikovom prostredí a medzi ľuďmi necíti dobre. Tiež nechce byť zodpovedný za neúspech skupiny práve vtedy, keď svoju úlohu splnil dobre. Radšej úlohu dokončí k určitému dátumu a v prípade potreby bude pracovať v noci a cez víkendy. Nechce do práce dochádzať denne od 09:00 hod. len preto, aby sa zúčastnil zbytočnej projektovej schôdzky.

Rozhodol sa zamerať svoju snahu na platformy SRM pre malé a stredné spoločnosti. Skôr než na vedenie celého IT oddelenia alebo prácu v tíme sa zameria na jedinú úlohu. Na rozdiel od mnohých atraktívnych web dizajnových a iných marketingových služieb je CRM pre odolnejší voči hospodárskemu poklesu. Požiadal a obdržal referencie od agentúry sprostredkujúcej dočasné zamestnanie, kde vykonával prax. Skontaktoval spoločnosť predávajúcu CRM software a zapísal sa do pokročilého kurzu pre využitie tejto platformy. Súčasťou kurzu bola tiež komunikácia s netechnickým personálom. Cieľom bolo získať informácie od zákazníkov a následne prispôsobiť produkt požiadavkám koncových užívateľov. Svoje nové získané komunikačné schopnosti využije pri vysvetľovaní technických záležitostí pri všetkých aplikáciách, nie iba u toho konkrétneho programu.

Peter potom hľadal spoločnosť požadujúcu zavedenie a stálu údržbu CRM systému na rôznych miestach, pretože cestovanie pre neho nepredstavovalo problém. Našiel celkom 33 takých spoločností a každej z nich prispôsobil svoj motivačný list a životopis. Našiel vhodné kontaktné osoby, ktorým zaslal svoje žiadosti. Šesť spoločností ho pozvalo na pohovor a dve mu ponúkli prácu. Prijal zamestnanie s nepatrne nižším platom, ktoré lepšie vyhovovalo jeho osobných a profesijným cieľom. Jeho snom je stať sa vďaka CRM známym. Mohol by pracovať ako nezávislý dodávateľ, cestovať po svete a zavádzať CRM programy do veľkých spoločností za ním určených podmienok.

Vrelo Vám odporúčame urobiť si osobnú SWOT analýzu. Úprimná reflexia profesijných schopností je neoceniteľnou skúsenosťou, rovnako ako zdrojom cenných informácií, ktoré Vám poskytnú základ pre konkrétne aktivity v ceste za osobným rozvojom. Znalosť Vašich silných a slabých stránok Vám uľahčí rozhodovanie v akej profesii a na akej pozícii máte najväčšiu šancu uspieť. SWOT analýza Vám tiež pomôže si uvedomiť svoje kvality a ich význame v motivačnom liste a životopise.

 

 

 

 

hore

Naša služba Medzinárodné sprostredkovanie zamestnania je Vašou vstupenkou na pracovný trh Európskej únie. Objavte svoje pravé možnosti. Prijmite túto výzvu a pracujte v nadnárodnom tíme na rôznych projektoch. Popredné spoločnosti si vysoko cenia zahraničné skúsenosti a znalosti jazykov. viac

We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×