Relacje inwestorskie

Služby

AC / DC, kľúč otvárajúci potenciál zamestnancov

Assessment & Development Center ponúka našim klientom konkurenčnú výhodu tým, že nájde uchádzača s výnimočným potenciálom (AC) a tiež rozvinie kľúčové kompetencie a schopnosti pôvodných zamestnancov (DC). Služby AC / DC sú súčasťou viacstupňového procesu hodnotenia. Skupina uchádzačov / zamestnancov sa podrobí sérii štandardizovaných testov, počas ktorých tím preškolených pozorovateľov zaznamená a zhodnotí ich spôsobilosť pre výkon daného zamestnania. Vedenie potom na základe týchto výsledkov vyberá zamestnancov a riadi ich rozvoj.

Assessment Center (AC)

Úspech náborov kľúčových pracovníkov potvrdzuje domnienku odborníkov na ľudské zdroje, že správne navrhnuté AC je najobjektívnejším a najpresnejším nástrojom hodnotenia potenciálu zamestnancov. Proces spája testovanie teoretických znalostí so simuláciou zamestnania. Toto dokonale overí praktické schopnosti uchádzačov, ich chovanie a ostatné „mäkké“ schopnosti, ktoré ich predurčujú k úspešnému vykonávaniu zamestnania a k efektívnemu začleneniu do tímu.

Medzi kľúčové prvky tejto služby patrí pozorovanie a hodnotenie individuálneho výkonu uchádzačov pri plnení rôznych úloh typických pre danú prácu. Naši skúsení konzultanti vytvárajú úlohy, ktoré simulujú situácie vyžadujúce uplatnenie kľúčových schopností a zručností. Počas simulácií pozorujú skupinové rozhodovanie a posudzujú prínos jednotlivcov. Štandardizované testovanie a meranie odhalí organizačné schopnosti, efektivitu komunikácie, presvedčovacie a vyjednávacie schopnosti a správanie sa v krízových situáciách typických pre jednotlivých uchádzačov.

Testovanie potenciálnych zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou prijímacieho procesu, ktorá znižuje fluktuáciu, minimalizuje nebezpečenstvo finančne nákladných chýb pri výbere zamestnancov a maximalizuje pravdepodobnosť prijatia vysoko kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov.

Development Centre (DC)

Služby Development centre rozvíja talent zamestnancov a predstavuje investíciu s najlepšou návratnosťou.

DC metóda je veľmi účinným nástrojom pre odhalenie talentu a potenciálu kľúčových zamestnancov a pre plánovanie a projektovanie ich profesijnej kariéry. Identifikuje ich silné a slabé stránky, čo našim klientom umožňuje zamerať svoje úsilie na rozvoj kritických kompetencií a zručností, a dosiahnuť hmatateľných výsledkov.

DC je zvlášť účinná metóda pre dosiahnutie dlhodobých cieľov personálnej politiky. Work Service a klient spoločne analyzujú výsledky Assessment centre, identifikujú medzery v schopnostiach, určia kritériá a potom rozhodnú aké záväzky budú od zamestnanca vyžadovať.

Špecialisti Work Service výsledky citlivo prediskutujú s každým účastníkom. Podrobná spätná väzba poskytuje zamestnancovi plán osobného rozvoja.

Work Service ponúka komplexné služby Assessment & Development Center vrátane:

 • Analýzy zamestnania – určenie kľúčových kompetencií dôležitých pre výkon zamestnania. Tento krok zahŕňa rozsiahly zber dát (napr.: pohovor s odborníkmi), aby bolo zamestnanie kvalite ohodnotené;
 • Identifikácia, štandardizácia a klasifikácia kompetencií, špecifických osobnostných vlastností a vzorcov správania sa, ktoré budú sledované (schopnosti, zručnosti, kompetencie, znalosti, nadanie, atď.):
 • Spracovanie metodológie výskumu. Kvôli zaisteniu presnosti merania je každá kompetencia testovaná minimálne dvomi úlohami;
 • Simulácia reálnych situácií v zamestnaní;
 • Pozorovanie a hodnotenie vyškoleným tímom;
 • Podávanie informácií;
 • Odporúčanie.

 

Odborníci Work Service klientom pomáhajú:

 • Minimalizovať finančne nákladné chyby vo výbere a profesijnom rozvoji zamestnancov;
 • Rýchlo a spoľahlivo vyberať záujemcov / zamestnancov s výnimočným potenciálom;
 • Získať objektívne informácie o profesijnej kvalifikácii uchádzačov / zamestnancov;
 • Testovať praktické zručnosti uchádzačov;
 • Identifikovať manažérov s vysokým potenciálom a podporiť ich profesijný rast;
 • Eliminovať nedostatky vo vzdelaní a maximalizovať výkon zamestnancov;
 • Udržať kľúčových zamestnancov.

Spoľahlivý partner

Naši špecialisti sa s Vami radi podelia o svoje komplexné skúsenosti so službami Assessment & Development centre, ktoré plynú zo spolupráce s poprednými spoločnosťami v SR, východnej a strednej Európe.

Vďaka dlhodobej spolupráci s množstvom klientov je Work Service najväčšou spoločnosťou zaoberajúcou sa outsourcingom ľudských zdrojov v Poľsku a jednou z najväčších spoločností v strednej Európe. Máme jedinečnú skúsenosť vo veľa odboroch a v siedmych krajinách Európy. Rozsiahla databáza kvalifikovaných pracovníkov, overený prijímací proces, najlepšie dostupné nástroje pre vykazovanie dát a investície do informačných technológií garantujú kvalitu našich služieb a bezproblémovú komunikáciu so zákazníkmi.

Ocenenia a ďalšie vyznamenania, ktoré sme získali, dokazujú, že klienti Work Service si vážia inovatívne riešenia.

Kontaktujte špecialistov Work Service a zaraďte nástroje AC / DC do svojho portfólia ľudských zdrojov.

 

 

 

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×